Most Flavorful Set (Q3 2017)

Most Flavorful Set (Q3 2017)

Akin'Vahr by Vunik
6% (1 vote)
Evolution of the Lahessi by Korakhos
50% (9 votes)
Osia by Sylphiod
17% (3 votes)
Xoltan Pre-Modern by ThisisSakon
28% (5 votes)
Zero by aquaumisa
0% (0 votes)
Total votes: 18
Tue, 2018-03-20 19:38
CanterburyEgg
Head Administrator
CanterburyEgg's picture


Akin'vahr
by Vunik

Set Showcase


Evolution of the Lahessi
by Korakhos

Set Showcase


Osia
by Sylphiod

Set Showcase


Xoltan Pre-Modern
by ThisisSakon

Set Showcase


Zero
by aquaumisa

Set Showcase